Website Banner
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
 
     
   สินค้าแนะนำ  
   
 
SAER WATER PUMP : IRX
 
   
 
CALPEDA PUMP : GXRM
 
 
     
 
   
 
 
 
     
     
     
       » FIRE PUMP  
 
     
 
 
     
 
Fire Pump (ปั๊มน้ำดับเพลิง) คือ อุปกรณ์ที่ช่วยส่งผ่านพลังงาน จากแหล่งต้นกำเนิดไปยังของเหลว ก๊าซหรือของเหลวที่มีของแข็งเป็นส่วนประกอบ(Slurries) เพื่อทำให้ของเหลวเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่อยู่สูงกว่าหรือ ในระยะทางที่ไกลออกไป โดยการเพิ่มพลังงานเข้าไปในระบบ โดยจุดเริ่มต้นของเครื่องปั๊มน้ำนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากกว่า 2,000 ปีก่อนคริสตศักราช ซึ่งในช่วงเริ่มแรกมีการใช้พลังงานที่ได้จากมนุษย์ สัตว์ ต่อมาจึงได้ใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่นพลังงานจากลมและน้ำเป็นแหล่งต้นกำเนิด ซึ่งในช่วงแรกเพียงเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเท่านั้น
 
     
 
ปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump) นั้นก็เป็นปั๊มน้ำชนิดหนึ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำดับเพลิงแบบสปริงเกอร์(Fire Sprinkler) หรือระบบ(Fire Hose) ที่จะทำหน้าที่ป้อนน้ำเข้าสู่ระบบ ด้วยปริมาณและแรงดันที่เพียงพอต่อการทำงานของระบบดับเพลิงที่ออกแบบไว้ ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง ประกอบด้วย
     1. เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump)
     2. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)
     3. ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump Control)
     4. ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Control)
     5. Pressure Relief Valve
   
การทำงานของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ขึ้นอยู่กับความต้องการน้ำภายในเส้นท่อดับเพลิง วิศวกรผู้ออกแบบ จะเป็นผู้กำหนดระดับของความดันที่สถานะต่างๆในการเริ่มต้น และหยุดการทำงานของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยปรกติจะมีอยู่ 3 ระดับ ในกรณีเป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ใช้ต้นกำลังแบบ เครื่องยนต์ดีเซล และมี 4 ระดับ ในกรณีเป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ใช้ต้นกำลังแบบ มอเตอร์ไฟฟ้า
 
     
 
   
     
     
Current Pageid = 30